Asialoglycoproteins

Asialoglykoproteiner

Svensk definition

Endogena glykoproteiner från vilka sialinsyra avlägsnats genom sialidasverkan. De binder hårt till sin cellytereceptor på hepatocyternas plasmamembran. Efter invaginering via endocytos överlämnas de t ill lysosomerna för nedbrytning. Receptorförmedlad undanröjning av asialoglykoproteiner är alltså ett viktigt led i omsättningen av plasmaglykoproteiner, som finns i förhöjda halter i serum hos person er med levercirros eller hepatit.

Engelsk definition

Endogenous glycoproteins from which SIALIC ACID has been removed by the action of sialidases. They bind tightly to the ASIALOGLYCOPROTEIN RECEPTOR which is located on hepatocyte plasma membranes. After internalization by adsorptive ENDOCYTOSIS they are delivered to LYSOSOMES for degradation. Therefore receptor-mediated clearance of asialoglycoproteins is an important aspect of the turnover of plasma glycoproteins. They are elevated in serum of patients with HEPATIC CIRRHOSIS or HEPATITIS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Desialylated Glycoproteins Glycoproteins, Desialylated