Social Norms

Sociala normer

Svensk definition

Invanda mönster som styr beteendet i grupper, kulturer eller samhällen. De återspeglar vad en grupp bedömer som accepterat i ett social sammanhang i fråga om vad som är lämpliga och olämpliga värderingar, uppfattningar, attityder och beteenden.

Engelsk definition

Customary standards that govern behavior in groups, cultures, or societies. They reflect what a group deems acceptable in a social context in terms of appropriate and inappropriate values, beliefs, attitudes, and behaviors.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Norm, Social Norms, Social Social Norm Societal Norms Norm, Societal Norms, Societal Societal Norm