Organophosphate Poisoning

Organofosfatförgiftning

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Organophosphate Poisonings Poisoning, Organophosphate Poisonings, Organophosphate Organothiophosphonate Poisoning Organothiophosphonate Poisonings Poisoning, Organothiophosphonate Poisonings, Organothiophosphonate Organophosphorus Poisoning Organothiophosphate Poisoning Organothiophosphate Poisonings Poisoning, Organothiophosphate Poisonings, Organothiophosphate