Hyalohyphomycosis

Hyalohyphomykos

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hyalohyphomycoses Pulmonary Hyalohyphomycosis Hyalohyphomycoses, Pulmonary Hyalohyphomycosis, Pulmonary Pulmonary Hyalohyphomycoses Cutaneous Hyalohyphomycosis Cutaneous Hyalohyphomycoses Hyalohyphomycoses, Cutaneous Hyalohyphomycosis, Cutaneous Subcutaneous Hyalohyphomycosis Hyalohyphomycoses, Subcutaneous Hyalohyphomycosis, Subcutaneous Subcutaneous Hyalohyphomycoses Disseminated Hyalohyphomycosis Disseminated Hyalohyphomycoses Hyalohyphomycoses, Disseminated Hyalohyphomycosis, Disseminated Invasive Hyalohyphomycosis Hyalohyphomycoses, Invasive Hyalohyphomycosis, Invasive Invasive Hyalohyphomycoses Splenic Hyalohyphomycosis Hyalohyphomycoses, Splenic Hyalohyphomycosis, Splenic Splenic Hyalohyphomycoses