Brachydactyly

Brakydaktyli

Engelsk definition

Congenital anomaly of abnormally short fingers or toes.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Brachydactylies Brachydactylism Brachydactylisms Brachydactylia Brachydactylias