Alveolar Epithelial Cells

Pneumocyter

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Alveolar Epithelial Cell Cell, Alveolar Epithelial Cells, Alveolar Epithelial Epithelial Cell, Alveolar Epithelial Cells, Alveolar Pneumocytes Pneumocyte Alveolar Cells Alveolar Cell Cell, Alveolar Cells, Alveolar Type-II Pneumocytes Pneumocyte, Type-II Pneumocytes, Type-II Type II Pneumocytes Type-II Pneumocyte Type 2 Pneumocytes Pneumocyte, Type 2 Pneumocytes, Type 2 Type 2 Pneumocyte Type-I Pneumocytes Pneumocyte, Type-I Pneumocytes, Type-I Type I Pneumocytes Type-I Pneumocyte Type 1 Pneumocytes Pneumocyte, Type 1 Pneumocytes, Type 1 Type 1 Pneumocyte