Genu Valgum

Kobenhet

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Genu Valgums Knock Knee Knees, Knock Knock Knees Genu Valga Genu Valgas Valga, Genu Valgas, Genu