Protein Multimerization

Proteinmultimerisering

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Multimerization, Protein Protein Multimer Assembly Assembly, Protein Multimer Multimer Assembly, Protein Protein Heteromultimerizaton Heteromultimerizaton, Protein Heteromultimerizatons, Protein Protein Trimerization Trimerization, Protein Protein Dimerization Dimerization, Protein