Lipoylation

Lipoylering

Svenska synonymer

Palmitoylering

Engelska synonymer

Palmitoylation