Ornithodoros

Ornithodoros

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Ornithodoro Ticks, Relapsing Fever Relapsing Fever Ticks Fever Tick, Relapsing Fever Ticks, Relapsing Relapsing Fever Tick Tick, Relapsing Fever