Extracellular Matrix Proteins

Extracellulära matrixproteiner

Svensk definition

Makromolekylära organiska föreningar som innehåller kol, väte, syre, kväve och, vanligtvis, svavel. Dessa makromolekyler (proteiner) bildar ett invecklat nätverk, i vilket celler bäddas in och bygger upp vävnader. Variationer makromolekylerna emellan och deras ordning avgör typ av extracellulär matrix, där varje typ anpassas till vävnadens funktionella krav. De två huvudklasserna av makromolekyler är glykosaminoglykaner, som oftast är kopplade till proteiner (proteoglykaner), och fibrösa proteiner (t ex kollagen, elastin, fibronektiner och laminin).

Engelsk definition

Macromolecular organic compounds that contain carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and usually, sulfur. These macromolecules (proteins) form an intricate meshwork in which cells are embedded to construct tissues. Variations in the relative types of macromolecules and their organization determine the type of extracellular matrix, each adapted to the functional requirements of the tissue. The two main classes of macromolecules that form the extracellular matrix are: glycosaminoglycans, usually linked to proteins (proteoglycans), and fibrous proteins (e.g., COLLAGEN; ELASTIN; FIBRONECTINS; and LAMININ).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Matrix Proteins, Extracellular Proteins, Extracellular Matrix Extracellular Matrix Protein Matrix Protein, Extracellular Protein, Extracellular Matrix