Biomarkers

Biomarkörer

Svensk definition

Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.

Engelsk definition

Measurable and quantifiable biological parameters (e.g., specific enzyme concentration, specific hormone concentration, specific gene phenotype distribution in a population, presence of biological substances) which serve as indices for health- and physiology-related assessments, such as disease risk, psychiatric disorders, ENVIRONMENTAL EXPOSURE and its effects, disease diagnosis; METABOLIC PROCESSES; SUBSTANCE ABUSE; PREGNANCY; cell line development; EPIDEMIOLOGIC STUDIES; etc.

Svenska synonymer

Surrogatmått Biologiska markörer Immunmarkörer Kliniska markörer Blodmarkörer Virusmarkörer Biokemiska markörer

Engelska synonymer

Marker, Biological Biological Marker Biologic Marker Marker, Biologic Biological Markers Biologic Markers Markers, Biologic Biomarker Markers, Biological Markers, Immunologic Immune Markers Markers, Immune Marker, Immunologic Immunologic Markers Immune Marker Marker, Immune Immunologic Marker Serum Markers Markers, Serum Marker, Serum Serum Marker Surrogate Endpoints Endpoints, Surrogate Surrogate End Point End Point, Surrogate Surrogate End Points End Points, Surrogate Surrogate Endpoint Endpoint, Surrogate Markers, Clinical Clinical Markers Clinical Marker Marker, Clinical Viral Markers Markers, Viral Viral Marker Marker, Viral Biochemical Marker Markers, Biochemical Marker, Biochemical Biochemical Markers Markers, Laboratory Laboratory Markers Laboratory Marker Marker, Laboratory Surrogate Markers Markers, Surrogate Marker, Surrogate Surrogate Marker