Water-Electrolyte Imbalance

Vätske- och elektrolytrubbning

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Imbalance, Water-Electrolyte Imbalances, Water-Electrolyte Water Electrolyte Imbalance Water-Electrolyte Imbalances