Mesothelioma

Mesoteliom

Svensk definition

Tumörform som uppstår ur mesotelvävnad (bukhinna, lungsäck, hjärtsäck). Den uppträder som breda cellskikt, där vissa områden innehåller spindelformade, sarkomliknande celler, och där andra områden uppvisar adenomatösa mönster. Lungsäcksmesoteliom har förknippats med exponering för asbest.

Engelsk definition

A tumor derived from mesothelial tissue (peritoneum, pleura, pericardium). It appears as broad sheets of cells, with some regions containing spindle-shaped, sarcoma-like cells and other regions showing adenomatous patterns. Pleural mesotheliomas have been linked to exposure to asbestos. (Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mesotheliomas