Hypoxanthine Phosphoribosyltransferase

Hypoxantinfosforibosyltransferas

Svensk definition

Ett enzym som katalyserar omvandlingen av 5-fosforibosyl-1-pyrofosfat och hypoxantin, guanin eller 6-merkaptopurin till motsvarande 5'-mononukleotider och pyrofosfat. Enzymet har stor betydelse för såväl purinbiosyntesen som för det centrala nervsystemets funktioner. Total avsaknad av enzymverkan är förknippad med Lesch-Hyhans syndrom, medan partiell brist leder till överproduktion av urinsyra. EC 2.4.2.8.

Engelsk definition

An enzyme that catalyzes the conversion of 5-phosphoribosyl-1-pyrophosphate and hypoxanthine, guanine, or MERCAPTOPURINE to the corresponding 5'-mononucleotides and pyrophosphate. The enzyme is important in purine biosynthesis as well as central nervous system functions. Complete lack of enzyme activity is associated with the LESCH-NYHAN SYNDROME, while partial deficiency results in overproduction of uric acid. EC 2.4.2.8.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Phosphoribosyltransferase, Hypoxanthine IMP Pyrophosphorylase Pyrophosphorylase, IMP HGPRT HPRT HPRTase Hypoxanthine-Guanine Phosphoribosyltransferase Hypoxanthine Guanine Phosphoribosyltransferase Phosphoribosyltransferase, Hypoxanthine-Guanine Guanine Phosphoribosyltransferase Phosphoribosyltransferase, Guanine