Glycosyltransferases

Glykosyltransferaser

Svensk definition

Enzymer som katalyserar överföring av glykosylgrupper till en acceptor. Oftast är en annan kolvätemolekyl acceptor, men även oorganiskt fosfat kan fungera som acceptor, som t ex i fallet fosforylaser. Några enzymer i denna grupp katalyserar också hydrolys, vilket kan ses som överföring av en glykosylgrupp från en givare till vatten. Undergrupper utgörs av hexosyltransferaser, pentosyltransferaser, sialyltransferaser och sådana som överför andra glykosylgrupper. EC 2.4.

Engelsk definition

Enzymes that catalyze the transfer of glycosyl groups to an acceptor. Most often another carbohydrate molecule acts as an acceptor, but inorganic phosphate can also act as an acceptor, such as in the case of PHOSPHORYLASES. Some of the enzymes in this group also catalyze hydrolysis, which can be regarded as transfer of a glycosyl group from the donor to water. Subclasses include the HEXOSYLTRANSFERASES; PENTOSYLTRANSFERASES; SIALYLTRANSFERASES; and those transferring other glycosyl groups. EC 2.4.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Glycoside Transferases Transferases, Glycoside Glycosyltransferase