Hemorrhagic Fevers, Viral

Hemorragiska febrar, virala

Svensk definition

En grupp virussjukdomar av varierande etiologi, men med likartade kliniska kännetecken; ökad kapillärgenomsläpplighet, leukopeni och trombocytopeni är drag, gemensamma för samtliga. Typiskt för blödarfebrar är plötslig början, feber, huvudvärk, allmän muskelvärk, ryggont, konjunktivit och svår utmattning, med efterföljande blödningssymtom. Blödarfeber med påverkan på njurarna kallas hemorragisk feber med renalt syndrom.

Engelsk definition

A group of viral diseases of diverse etiology but having many similar clinical characteristics; increased capillary permeability, leukopenia, and thrombocytopenia are common to all. Hemorrhagic fevers are characterized by sudden onset, fever, headache, generalized myalgia, backache, conjunctivitis, and severe prostration, followed by various hemorrhagic symptoms. Hemorrhagic fever with kidney involvement is HEMORRHAGIC FEVER WITH RENAL SYNDROME.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Fever, Viral Hemorrhagic Fevers, Viral Hemorrhagic Hemorrhagic Fever, Viral Viral Hemorrhagic Fever Viral Hemorrhagic Fevers