Genetic Vectors

Genetiska vektorer

Svensk definition

DNA-molekyler med förmåga till autonom replikation i en värdcell, och i vilka andra DNA-sekvenser kan infogas och därmed mångfaldigas. Många erhålls ur plasmider, bakteriofager eller virus. De används för att föra in främmande gener i mottagarceller. Genetiska vektorer har ett funktionsdugligt replikationsställe och innehåller genetiska markörer, som underlättar deras identifiering.

Engelsk definition

DNA molecules capable of autonomous replication within a host cell and into which other DNA sequences can be inserted and thus amplified. Many are derived from PLASMIDS; BACTERIOPHAGES; or VIRUSES. They are used for transporting foreign genes into recipient cells. Genetic vectors possess a functional replicator site and contain GENETIC MARKERS to facilitate their selective recognition.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Genetic Vector Vector, Genetic Vectors, Genetic Shuttle Vectors Shuttle Vector Vector, Shuttle Vectors, Shuttle Cloning Vectors Cloning Vector Vector, Cloning Vectors, Cloning