Epilepsy

Epilepsi

Svensk definition

Ett sjukdomstillstånd som kännetecknas av återkommande episoder av paroxysmala störningar i hjärnan till följd av plötsliga, okontrollerade och onormalt kraftiga nervcellsurladdningar. Klassifikationen av epilepsier baseras vanligen på 1) krampanfallens kliniska särdrag (t ex motoriska anfall), 2) etiologi (t ex posttraumatiskt krampanfall), 3) anatomisk utgångspunkt (t ex pannlobsanfall), 4) tendens till spridning till andra områden i hjärnan och 5) tidsmönster (t ex nattlig epilepsi).

Engelsk definition

A disorder characterized by recurrent episodes of paroxysmal brain dysfunction due to a sudden, disorderly, and excessive neuronal discharge. Epilepsy classification systems are generally based upon: (1) clinical features of the seizure episodes (e.g., motor seizure), (2) etiology (e.g., post-traumatic), (3) anatomic site of seizure origin (e.g., frontal lobe seizure), (4) tendency to spread to other structures in the brain, and (5) temporal patterns (e.g., nocturnal epilepsy). (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p313)

Svenska synonymer

Kryptogen epilepsi Anfallssjukdomar

Engelska synonymer

Epilepsies Seizure Disorder Seizure Disorders Awakening Epilepsy Epilepsy, Awakening Epilepsy, Cryptogenic Cryptogenic Epilepsies Cryptogenic Epilepsy Epilepsies, Cryptogenic Aura Auras