Environmental Monitoring

Miljöövervakning

Svensk definition

Övervakning av nivåerna av gifter, kemisk förorening, smittämnen eller andra skadliga ämnen i omgivningen (jord, luft och vatten) eller på arbetsplatsen, eller i människors och djurs kroppsvävnader.

Engelsk definition

The monitoring of the level of toxins, chemical pollutants, microbial contaminants, or other harmful substances in the environment (soil, air, and water), workplace, or in the bodies of people and animals present in that environment.

Svenska synonymer

Miljökontroll

Engelska synonymer

Monitoring, Environmental Environmental Surveillance Surveillance, Environmental