Encephalomalacia

Encefalomalaci

Svensk definition

Uppmjukning eller förlust av hjärnvävnad efter hjärninfarkt, ischemi, infektion, skallskada eller anna skada. Termen används ofta i samband med patologisk beskrivnig av otydliga hjärnbarksavgränsningar och försämrad hjärnvävnadskonsistens efter en infarkt. Multicystisk encefalomalaci avser uppkomst av multipla cystor av varierande storlek i hjärnbarken hos nyfödda och småbarn efter skadeverkningar, ffa av perinatala hypoxi-/ischemitillstånd.

Engelsk definition

Softening or loss of brain tissue following CEREBRAL INFARCTION; cerebral ischemia (see BRAIN ISCHEMIA), infection, CRANIOCEREBRAL TRAUMA, or other injury. The term is often used during gross pathologic inspection to describe blurred cortical margins and decreased consistency of brain tissue following infarction. Multicystic encephalomalacia refers to the formation of multiple cystic cavities of various sizes in the cerebral cortex of neonates and infants following injury, most notably perinatal hypoxia-ischemic events. (From Davis et al., Textbook of Neuropathology, 2nd ed, p665; J Neuropathol Exp Neurol, 1995 Mar;54(2):268-75)

Svenska synonymer

Hjärnuppmjukning Multicystisk encefalomalaci Cerebromalaci

Engelska synonymer

Encephalomalacias Cerebromalacia Cerebromalacias Multicystic Encephalomalacia Encephalomalacias, Multicystic Multicystic Encephalomalacias Encephalomalacia, Multicystic