Cerebrosides

Cerebrosider

Svensk definition

Neutrala glykosfingolipider som innehåller en monosackarid, vanligen glukos eller galaktos, i 1-orto-betaglykosidbindning till den primära alkoholen i en N-acylsfingoid (ceramid). Hos växter är monosa ckariden vanligtvis glukos och sfingoiden fytosfingosin. Hos djur utgörs monosackariden normalt av galaktos (men kan variera med vävnadstyp), och sfingoiden utgörs av sfingosin eller dihydrosfingosin.

Engelsk definition

Neutral glycosphingolipids that contain a monosaccharide, normally glucose or galactose, in 1-ortho-beta-glycosidic linkage with the primary alcohol of an N-acyl sphingoid (ceramide). In plants the monosaccharide is normally glucose and the sphingoid usually phytosphingosine. In animals, the monosaccharide is usually galactose, though this may vary with the tissue and the sphingoid is usually sphingosine or dihydrosphingosine. (From Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology, 1st ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.