Carcinoma, Non-Small-Cell Lung

Icke-småcelligt lungkarcinom

Svensk definition

En heterogen ansamling av åtminstone tre histologiskt distinkta typer av lungcancer, omfattande skivepitelkarcinom, adenokarcinom och storcelligt karcinom. De behandlas som en grupp pga sina gemensamm a egenskaper, nämligen dåligt gensvar på konventionell kemoterapi och möjligheter till framgångsrik kirurgisk behandling hos endast en bråkdel av patienterna.

Svenska synonymer

Lungkarcinom, icke-småcelligt Icke-småcellig bronkialcancer Icke-småcellig lungcancer

Engelska synonymer

Carcinoma, Non Small Cell Lung Carcinomas, Non-Small-Cell Lung Lung Carcinoma, Non-Small-Cell Lung Carcinomas, Non-Small-Cell Non-Small-Cell Lung Carcinomas Non-Small-Cell Lung Carcinoma Non Small Cell Lung Carcinoma Carcinoma, Non-Small Cell Lung Non-Small Cell Lung Carcinoma Non-Small Cell Lung Cancer Nonsmall Cell Lung Cancer