Body Image

Kroppsuppfattning

Svensk definition

Individens uppfattning av sin egen kropp.

Engelsk definition

Individuals' concept of their own bodies.

Svenska synonymer

Kroppsbild Kroppskännedom Kroppsmedvetande Kroppsschema

Engelska synonymer

Body Images Image, Body Body Identity Identity, Body Body Representation Body Representations Representation, Body Body Schema Body Schemas Schema, Body