Benzene

Bensen

Svensk definition

Giftigt, flyktigt, brandfarligt och flytande kolväte som fås som biprodukt vid destillation av kol. Medlet har utbredd användning som lösningsmedel i kemiteknisk industri. Det ger upphov till skador p å centrala nervsystemet och benmärgen och är karcinogent.

Engelsk definition

Toxic, volatile, flammable liquid hydrocarbon byproduct of coal distillation. It is used as an industrial solvent in paints, varnishes, lacquer thinners, gasoline, etc. Benzene causes central nervous system damage acutely and bone marrow damage chronically and is carcinogenic. It was formerly used as parasiticide.

Svenska synonymer

Bensol

Engelska synonymer

Benzole Cyclohexatriene Benzol