Adenoviridae Infections

Adenovirusinfektioner

Svensk definition

Virussjukdomar orsakade av Adenoviridae.

Engelsk definition

Virus diseases caused by the ADENOVIRIDAE.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Adenovirus Infections Infections, Adenoviridae Adenoviridae Infection Infection, Adenoviridae Infections, Adenovirus Adenovirus Infection Infection, Adenovirus