Acid-Base Imbalance

Syra-basobalans

Svensk definition

Rubbningar i kroppens syra-basbalans.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acid Base Imbalance Acid-Base Imbalances Imbalance, Acid-Base Imbalances, Acid-Base