Ectodermal Dysplasia, Hypohidrotic, Autosomal Recessive

Ektodermal dysplasi, autosomal recessiv

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Autosomal Recessive Anhidrotic Ectodermal Dysplasia Anhidrotic Ectodermal Dysplasia, Autosomal Recessive Autosomal Recessive Anhydrotic Ectodermal Dysplasia Anhidridic Ectodermal Dysplasia, Autosomal Recessive Anhydridic Ectodermal Dysplasia, Autosomal Recessive Ectodermal Dysplasia, Anhidrotic, Autosomal Recessive Ectodermal Dysplasia, Hypohydrotic, Autosomal Recessive