Colitis, Microscopic

Kolit, mikroskopisk

Svensk definition

Ett sjukdomstillstånd som kännetecknas av kronisk, vattnig diarré utan känd orsak, normal kolonoskopi, men onormal histopatologi i biopsier. Syndromet beskrevs första gången 1980 av Read och medarbetare. Undertyper är kollagenös kolit och lymfocytisk kolit. Dessa båda har likartade kliniska symtom och kan endast skiljas åt genom vävnadsundersökning.

Engelsk definition

A condition characterized by chronic watery DIARRHEA of unknown origin, a normal COLONOSCOPY but abnormal histopathology on BIOPSY. This syndrome was first described in 1980 by Read and associates. Subtypes include COLLAGENOUS COLITIS and LYMPHOCYTIC COLITIS. Both have similar clinical symptoms and are distinguishable only by histology.

Svenska synonymer

Mikroskopisk kolit

Engelska synonymer

Microscopic Colitis