Hypoalbuminemia

Hypoalbuminemi

Svensk definition

Ett tillstånd vid vilket albuminnivån i blodet (serumalbumin) är lägre än normalt. Det kan bero på nedsatt albuminsyntes i levern, ökad albuminkatabolism, ändrad albuminfördelning eller albuminförlust via urin (albuminuri).

Engelsk definition

A condition in which albumin level in blood (SERUM ALBUMIN) is below the normal range. Hypoalbuminemia may be due to decreased hepatic albumin synthesis, increased albumin catabolism, altered albumin distribution, or albumin loss through the urine (ALBUMINURIA).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.