Spondylarthropathies

Spondylartropatier

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Marie-Strumpell Spondylitis Marie Strumpell Spondylitis Spondylitis, Marie-Strumpell Spondyloarthropathy Spondyloarthropathies Bechterew Syndrome Syndrome, Bechterew Spondylarthropathy