Neuromuscular Blockade

Neuromuskulär blockad

Svensk definition

Avsiktlig blockering av nerv-muskelförbindelsen med externt tillförda medel, vanligtvis s. k. neuromuskulära blockerare. Metoden måste särskiljas från nervblockering, där nervledningen, snarare än signalöverföringen mellan nerv och muskel, avbryts. Nerv-muskelblockering utnyttjas vanligen för att uppnå muskelavslappning som tillägg till narkos i samband med operation eller andra medicinska ingrepp. Den används även i experimentellt syfte i grundforskning. Den är inte en egentlig anestesimetod, men grupperas här med olika typer av narkosteknik. Bortfall av nerv-muskelförbindelsen av patologiska skäl omfattas inte av detta begrepp.

Engelsk definition

The intentional interruption of transmission at the NEUROMUSCULAR JUNCTION by external agents, usually neuromuscular blocking agents. It is distinguished from NERVE BLOCK in which nerve conduction (NEURAL CONDUCTION) is interrupted rather than neuromuscular transmission. Neuromuscular blockade is commonly used to produce MUSCLE RELAXATION as an adjunct to anesthesia during surgery and other medical procedures. It is also often used as an experimental manipulation in basic research. It is not strictly speaking anesthesia but is grouped here with anesthetic techniques. The failure of neuromuscular transmission as a result of pathological processes is not included here.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Blockade, Neuromuscular Neuromuscular Block Block, Neuromuscular