Leukostasis

Leukostas

Svensk definition

Onormal, intravaskulär hopklumpning av leukocyter som ofta ses hos leukemipatienter. Hjärnan och lungorna är de organ som oftast drabbas. Detta akuta syndrom kräver en aggressiv cellreducerande behandling, inklusive kemoterapi och/eller leukofores. Tillståndet måste särskiljas från leukemisk infiltration, som är ett förlopp i cancer, då leukemiceller invaderar kroppens organ.

Engelsk definition

Abnormal intravascular leukocyte aggregation and clumping often seen in leukemia patients. The brain and lungs are the two most commonly affected organs. This acute syndrome requires aggressive cytoreductive modalities including chemotherapy and/or leukophoresis. It is differentiated from LEUKEMIC INFILTRATION which is a neoplastic process where leukemic cells invade organs.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Leukostases Leukostasis Syndrome Leukostasis Syndromes Syndrome, Leukostasis Syndromes, Leukostasis