Maturation-Promoting Factor

MPF

Svensk definition

Ett proteinkinas som driver både mitos- och meioscykeln i alla eukaryota organismer. Under meiosen får enzymet omogna oocyter att genomgå en mognadsdelning. Vid mitos har det en roll i G2/M-fasövergången. När det aktiverats av cykliner fosforylerar MPF omedelbart vissa av de proteiner som medverkar i nedbrytning av kärnmembran, kromosomförtätning, spindelbildning och nedbrytning av cykliner. Den katalytiska underenheten av MPF är protein P34CDC2.

Engelsk definition

Protein kinase that drives both the mitotic and meiotic cycles in all eukaryotic organisms. In meiosis it induces immature oocytes to undergo meiotic maturation. In mitosis it has a role in the G2/M phase transition. Once activated by CYCLINS; MPF directly phosphorylates some of the proteins involved in nuclear envelope breakdown, chromosome condensation, spindle assembly, and the degradation of cyclins. The catalytic subunit of MPF is PROTEIN P34CDC2.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Maturation Promoting Factor Histone H1 Kinase, M-Phase-Specific Histone H1 Kinase, M Phase Specific Mitosis-Promoting Factor Mitosis Promoting Factor Histone H1 Kinase, Growth-Associated Histone H1 Kinase, Growth Associated M Phase-Promoting Factor M Phase Promoting Factor