Designer Drugs

Designerdroger

Svensk definition

Droger som är skräddarsydda och framställda för oftast olaglig hantering på gatan, genom modifiering av den ursprungliga kemiska sammansättningen (t ex amfetaminer). Av särskilt intresse är MTPT (en omvänd ester av meperidin), MDA (3,4-metylendioxiamfetamin) och MDMA (3,4-metylendioximetamfetamin). Många av preparaten verkar på det aminerga systemet, dvs de fysiologiskt aktiva biogena aminerna.

Engelsk definition

Drugs designed and synthesized, often for illegal street use, by modification of existing drug structures (e.g., amphetamines). Of special interest are MPTP (a reverse ester of meperidine), MDA (3,4-methylenedioxyamphetamine), and MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine). Many drugs act on the aminergic system, the physiologically active biogenic amines.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Drugs, Designer Designer Drug Drug, Designer Customized Drugs Drugs, Customized Customized Drug Drug, Customized