Tinea

Ringorm

Svenska synonymer

Dermatofytos Trikofyti Trikofytos

Engelska synonymer

Tineas Ringworm Dermatophytoses Dermatophytosis Epidermophytosis Epidermophytoses Trichophytosis Trichophytoses Tinea Corporis Trichophyton mentagrophytes Infection Infection, Trichophyton mentagrophytes Trichophyton mentagrophytes Infections