Thoracostomy

Torakostomi

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Thoracostomies Needle Thoracostomy Needle Thoracostomies Thoracostomies, Needle Thoracostomy, Needle