Rectum

Ändtarm

Svenska synonymer

Rektum

Engelska synonymer

Rectums