Pneumoconiosis

Dammlunga

Svensk definition

En diffus interstitiell lungsjukdom orsakad av inandning av damm och av vävnadsreaktioner på grund av detta. Dessa oorganiska, organiska, partikel- eller förångade material inandas vanligtvis av personer som är verksamma i vissa arbetsmiljöer, vilket leder till de olika formerna (asbest, byssinos och andra). Liknande luftförorening kan också ha skadlig verkan på befolkningen i allmänhet.

Engelsk definition

A diffuse parenchymal lung disease caused by inhalation of dust and by tissue reaction to their presence. These inorganic, organic, particulate, or vaporized matters usually are inhaled by workers in their occupational environment, leading to the various forms (ASBESTOSIS; BYSSINOSIS; and others). Similar air pollution can also have deleterious effects on the general population.

Svenska synonymer

Pneumokonios

Engelska synonymer

Pneumoconioses Bagassosis