Orthomyxoviridae Infections

Orthomyxoviridaeinfektioner

Svensk definition

Virussjukdomar orsakade av orthomyxoviridae.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Orthomyxovirus Infections Infections, Orthomyxoviridae Infection, Orthomyxoviridae Orthomyxoviridae Infection Infections, Orthomyxovirus Infection, Orthomyxovirus Orthomyxovirus Infection Swine Influenza Influenza, Swine