Myeloma Proteins

Myelomproteiner

Svensk definition

Onormala immunglobuliner, typiska för multipelt myelom.

Svenska synonymer

M-komponenter

Engelska synonymer

Proteins, Myeloma M Components