Intestinal Fistula

Tarmfistel

Svensk definition

Anatomisk missbildning i form av passage mellan olika delar av tarmen eller mellan tarm och annat organ. Yttre tarmfistel har förbindelse med huden (enterokutan fistel). Inre tarmfistel kan utgöra förbindelse med ett antall olika organ, som t ex magsäcken (gastrokolisk fistel), gallgångarna (kolecystoduodenal fistel), eller urinblåsan (kolovesikal fistel). Till riskfaktorerna hör inflammatoriska förlopp, cancer, strålbehandling och misslyckade kirurgiska ingrepp (behandlingsfel).

Engelsk definition

An abnormal anatomical passage between the INTESTINE, and another segment of the intestine or other organs. External intestinal fistula is connected to the SKIN (enterocutaneous fistula). Internal intestinal fistula can be connected to a number of organs, such as STOMACH (gastrocolic fistula), the BILIARY TRACT (cholecystoduodenal fistula), or the URINARY BLADDER of the URINARY TRACT (colovesical fistula). Risk factors include inflammatory processes, cancer, radiation treatment, and surgical misadventures (MEDICAL ERRORS).

Svenska synonymer

Enterokutan fistel Kolovesikal fistel Kolecystoduodenal fistel

Engelska synonymer

Fistula, Intestinal Colovesical Fistula Fistula, Colovesical Enterocutaneous Fistula Fistula, Enterocutaneous Cholecystoduodenal Fistula Fistula, Cholecystoduodenal