Gene Amplification

Genamplifiering

Svensk definition

En selektiv ökning av antalet kopior av en gen som kodar för ett visst protein, utan motsvarande mångfaldigande av andra gener. Detta sker naturligt genom uttag av repetitionssekvensen ur kromosomen och dess extrakromosomala replikation i en plasmid, eller genom produktion av ett RNA-transkript av hela repetitionssekvensen av ribosom-RNA och omvänd transkription av molekylen, så att ytterligare en kopia av den ursprungliga DNA-sekvensen bildas. Det har utvecklats laboratoriemetoder för oproportionell replikation genom ojämn överkorsning, upptag av DNA från upplösta celler, eller framställning av extrakromosomala sekvenser genom cyklisk replikation.

Engelsk definition

A selective increase in the number of copies of a gene coding for a specific protein without a proportional increase in other genes. It occurs naturally via the excision of a copy of the repeating sequence from the chromosome and its extrachromosomal replication in a plasmid, or via the production of an RNA transcript of the entire repeating sequence of ribosomal RNA followed by the reverse transcription of the molecule to produce an additional copy of the original DNA sequence. Laboratory techniques have been introduced for inducing disproportional replication by unequal crossing over, uptake of DNA from lysed cells, or generation of extrachromosomal sequences from rolling circle replication.

Svenska synonymer

Genduplikation

Engelska synonymer

Amplification, Gene