Ethamoxytriphetol

Etamoxitrifetol

Svensk definition

En östrogenantagonist av icke-steroid typ.

Engelsk definition

A non-steroidal estrogen antagonist.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

MER-25 MER 25 MER25