Echinostomiasis

Echinostomiasis

Svensk definition

Infektion orsakad av maskar av släktet Echinostoma.

Engelsk definition

Infection by flukes of the genus Echinostoma.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Echinostomiases