DNA Repair

DNA-reparation

Svensk definition

Rekonstruktion av en sammanhängande, dubbelsträngad DNA-molekyl utan felparning utifrån en molekyl med skadade områden. De viktigaste typerna av reparationsmekanismer är: excisionsreparation, där defekta områden i en sträng tas ut och återsyntetiseras med hjälp av den information som de komplementära basparen i den hela strängen innehåller; ljusåteraktiveringsreparation, som innebär att de nedbrytande och mutagena effekterna av UV-strålning elimineras; samt postreplikationsreparation, där de primära skadorna inte repareras, men där gapen i en dotterdubbelsträng fylls med delar av den andra, oskadade duplexdottern. Excisionsreparation och postreplikationsreparation kallas ibland för "mörk reparation", eftersom de inte kräver ljus.

Engelsk definition

The reconstruction of a continuous two-stranded DNA molecule without mismatch from a molecule which contained damaged regions. The major repair mechanisms are excision repair, in which defective regions in one strand are excised and resynthesized using the complementary base pairing information in the intact strand; photoreactivation repair, in which the lethal and mutagenic effects of ultraviolet light are eliminated; and post-replication repair, in which the primary lesions are not repaired, but the gaps in one daughter duplex are filled in by incorporation of portions of the other (undamaged) daughter duplex. Excision repair and post-replication repair are sometimes referred to as "dark repair" because they do not require light.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Excision Repair Excision Repairs Repair, Excision Nucleotide Excision Repair Excision Repair, Nucleotide Nucleotide Excision Repairs Base Excision Repair Base Excision Repairs Excision Repair, Base Repair, Base Excision Repairs, Base Excision