Deglutition Disorders

Sväljningssvårigheter

Svensk definition

Svårigheter att svälja som resultat av neuromuskulära rubbningar eller mekaniska hinder. Det finns två distinkta typer av dysfagi: orofaryngeal dysfagi orsakad av malfungerande svalg och övre esofagussfinkter; och esofageal dysfagi orsakad av malfungerande esofagus.

Engelsk definition

Difficulty in SWALLOWING which may result from neuromuscular disorder or mechanical obstruction. Dysphagia is classified into two distinct types: oropharyngeal dysphagia due to malfunction of the PHARYNX and UPPER ESOPHAGEAL SPHINCTER; and esophageal dysphagia due to malfunction of the ESOPHAGUS.

Svenska synonymer

Dysfagi Esofageal dysfagi Orofaryngeal dysfagi

Engelska synonymer

Deglutition Disorder Disorders, Deglutition Swallowing Disorders Swallowing Disorder Dysphagia Oropharyngeal Dysphagia Dysphagia, Oropharyngeal Esophageal Dysphagia Dysphagia, Esophageal