Polydipsia, Psychogenic

Polydypsi, psykogen

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Polydipsias, Psychogenic Psychogenic Polydipsia Psychogenic Polydipsias Polydipsia, Primary Polydipsias, Primary Primary Polydipsia Primary Polydipsias