Atherosclerosis

Ateroskleros

Svenska synonymer

Aterogenes

Engelska synonymer

Atheroscleroses Atherogenesis