Benzylisoquinolines

Bensylisokinoloner

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Benzyl-Isoquinolines Benzyl Isoquinolines Benzylisoquinoline Benzyl-Isoquinoline Benzyl Isoquinoline Bisbenzylisoquinolines Bis-Benzylisoquinolines Bis Benzylisoquinolines Bis-Benzylisoquinoline Bis Benzylisoquinoline Bis-Benzyl-Isoquinoline Bis Benzyl Isoquinoline Bisbenzylisoquinoline Bis-Benzyl-Isoquinolines Bis Benzyl Isoquinolines